Polityka ciasteczek

Niniejsza Polityka dotyczca Ciasteczek odnosi si do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urzdzenia mobilne wchodzcych w skBad strony www.ecodor.pl Przez u|ywanie Stron www.bim.gliwice.pl wyra|asz zgod na u|ywanie ciasteczek zgodnie z t Polityk Ciasteczek. Je|eli nie zgadzasz si na u|ywanie przez nas ciasteczek, powiniene[ zmieni ustawienia swojej przegldarki w odpowiedni sposób lub zrezygnowa z u|ywania Stron www.ecodor.pl

Co to s ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz ró|ne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw strony internetowej, z której pochodzi, dBugo[ |ycia ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer sBu|cy do identyfikacji przegldarki, z jakiej nastpuje poBczenie ze stron internetow.

Do czego u|ywamy ciasteczek?

www.ecodor.pl u|ywa ciasteczek w ró|nych celach:
-by strony www.ecodor.pl dziaBaBy szybciej i byBy Batwiejsze w u|yciu,

- aby lepiej dopasowa tre[ci i reklamy dostpne na Stronach www.ecodor.pl do Twoich oczekiwaD i zainteresowaD,

- do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalaj nam zrozumie jak ludzie u|ywaj naszych stron i pomagaj w poprawianiu ich funkcjonalno[ci i zawarto[ci.

U|ywajc ciasteczek w wy|ej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy to|samosci u|ytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak dBugo przechowywane s dane w ciasteczkach?

Na Stronach www.ecodor.pl mog by u|ywane dwa rodzaje ciasteczek  sesyjne oraz staBe. Te pierwsze pozostaj na Twoim urzdzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron www.ecodor.pl. Ciasteczka staBe pozostaj na Twoim urzdzeniu tak dBugo jak dBugo maj ustawiony czas |ycia lub do momentu kiedy je usuniesz. Rodzaje ciasteczek u|ywanych na Stronach www.ecodor.pl

 

Typy/rodzaje ciasteczek -  Do czego s wykorzystywane?

Konieczne do dziaBania stron

Niezbdne do prawidBowego funkcjonowania Stron www.ecodor.pl, pozwalaj Ci na poruszanie si po nich oraz u|ywanie ich elementów. PrzykBadowo mog zapamitywa poprzednie czynno[ci (np. otwarte teksty) podczas wracania na stron w tej samej sesji.

Poprawiajce wydajno[

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzajcy korzystaj ze Stron www.ecodor.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzaj, czasu jaki na nich spdzaj oraz problemów jakie na nich napotykaj, jak np. komunikaty o bBdach. To pozwala nam poprawia dziaBanie Stron www.ecodor.pl

Reklamowe

Dostarczanie Ci reklam odpowiadajcych Twoim zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wy[wietleD danej reklamy. Te ciasteczka pozwalaj nam tak|e mierzy efektywno[ kampanii reklamowych.

Czy u|ywamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystajc ze Stron www.bim.gliwice.pl.pl mo|esz otrzymywa ciasteczka pochodzce od wspóBpracujcych z www.ecodor.pl podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google czy youtube.com. Wicej informacji na temat tych ciasteczek mo|esz znalez na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mog zmieni ustawienia dot. ciasteczek albo je usun?

Wikszo[ przegldarek internetowych jest pocztkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Mo|esz jednak zmieni ustawienia przegldarki tak, aby ciasteczka byBy blokowane  w caBo[ci lub w jakiej[ cz[ci, np. tylko od stron trzecich, albo aby ka|dorazowo otrzymywa komunikat w momencie kiedy ciasteczka s wysyBane na Twoje urzdzenie. Pamitaj jednak, |e je|eli zablokujesz u|ywane przez nas ciasteczka, mo|e to negatywnie wpByn na wygod korzystania ze Stron www.ecodor.pl.

 

INFOLINIA:

+31-10-2481122

humiliation mobile porn
Ecodor on Youtube!
Like us on Facebook!
The world of Ecodor